Author Archive: Redactie

Annelies Bakker is journalist en schrijft o.a. voor de loonwerker. Sinds 2010 is zei eigenaresse van www.windenergie-nieuws.nl waarmee zij Nederland informeert over de ontwikkelingen op het gebied van windenergie.

rss feed Twitter

Author's Website

Ondergronds goedkoper dan bovengronds

Ondergronds goedkoper dan bovengronds

| 13 september 2009 |

Veel, heel veel nieuwe hoogspanningsleidingen zijn nodig om de duurzame energie van de toekomst naar de plaatsen te brengen waar de stroom nodig is. (Zie ook bericht hier rechts). Het tempo van de aanleg zou ook flink omhoog moeten om de ontwikkeling van duurzame bronnen niet af te remmen.  Bovengrondse leidingen vergen echter zeer lange […]

Lees Meer...

PVV wil stop op alle subsidies windparken

PVV wil stop op alle subsidies windparken

| 11 september 2009 |

bron: Peak Oil De PVV is tegen subsidie voor windparken op zee (en alle andere parken) naar aanleiding van het plan van RWE om samen met onderzoeksinstellingen een onderzoekspark ver op zee voor de klust van Callantsoog te bouwen. (zie FLOW). PVV milieuwoordvoerder Richard de Mos heeft daarover in de Tweede Kamer vragen gesteld: 1. […]

Lees Meer...

Provincie Friesland trekt windplan in

Provincie Friesland trekt windplan in

| 11 september 2009 |

bron: Friesch Dagblad Gedeputeerde Hans Konst heeft het omstreden windplan “Windstreek 2011” ingetrokken. In het voorjaar van 2010 zal een nieuwe versie gepresenteerd worden, na overleg met belanghebbenden. Voorlopig blijft de huidige versie van Windstreek van kracht. Turbines in opschalingsclusters mogen daarin 45 meter ashoogte hebben en 60 meter langs kanalen, wegen en spoorlijnen. De […]

Lees Meer...

Rotterdam in slakkengang naar 2020

Rotterdam in slakkengang naar 2020

| 8 september 2009 |

bron: NWEA In juni dit jaar werd door de gemeente Rotterdam al aan de weg getimmerd met het voornemen om het windvermogen in 2020 te verdubbelen naar 300 MW. Dat is nu concreet gemaakt in een convenant voor het Rotterdamse havengebied, exclusief de near shore locaties. De gemeente vindt het heel wat maar het komt […]

Lees Meer...

Leeuwarder Courant wint Fries winddebat

Leeuwarder Courant wint Fries winddebat

| 4 september 2009 |

bron: Leeuwarder Courant Op 2 december werd in de Friese Staten een nieuw ontwerp Windstreek 2011 besproken. De provincie wil nog meer uitgesproken dan nu met Windstreek 2000 (sanering en opschaling per gemeente) nagenoeg alle bestaande molens saneren en drie nieuwe superclusters realiseren bij Afsluitdijk, Waddenzee en in het zuidwesten. Dat zou dan maximaal 440 […]

Lees Meer...

Nieuwe geluidregels in Staatscourant

Nieuwe geluidregels in Staatscourant

| 1 september 2009 |

Bron: Staatscourant Op 31 augustus 2009 werd de nieuwe regeling geluidhinder voor windturbines gepubliceerd in de Staatscourant. Men heeft vier weken om zienswijzen in te dienen. In de toelichting wordt o.a. gemeld dat uit een TNO-onderzoek is gebleken dat 810 woningen bij bestaande windturbines niet aan de nieuwe geluidnorm voldoen. Vooral de oppositie houdt zich […]

Lees Meer...

Documenten Zuidlob Zeewolde ter inzage

Documenten Zuidlob Zeewolde ter inzage

| 31 augustus 2009 |

bron: Energia Agrariërs verenigd in de Windmolenvereniging Zuidlob en N.V. NUON duurzame energie willen in de gemeente Zeewolde een windpark van 36 windturbines realiseren. Het project van 83 – 119 MW (afhankelijk van de turbinekeus) valt onder de zogenaamde Rijkscoordinatieregeling. Tot en met 8 oktober liggen het ontwerp-Rijksinpassingsplan, het plan-MER en de vergunningaanvragen met ontwerpbesluiten […]

Lees Meer...

Winddebat in Friese Staten op 2 september

Winddebat in Friese Staten op 2 september

| 25 augustus 2009 |

bron: Provincie Friesland Op 2 september 2009, vanaf 18.00 uur, praat de Provinciale Statencommissie “Land Lucht en Water”, na inspraakreactie aangehoord te hebben, over de startnotitie Windstreek 2011 en de regeling kleine windmolens. In de notitie kleine molens wordt voorgesteld deze niet toe te staan in het buitengebied en de plaatsing binnen bebouwde kommen over […]

Lees Meer...

Bouwtempo EU-27 blijft in 2009 op peil

Bouwtempo EU-27 blijft in 2009 op peil

| 21 augustus 2009 |

Uit een marktonderzoek van de Europese Wind Energie Associatie (EWEA) is gebleken dat (ondanks economische crisis en soms moeilijke financiering) het bouwtempo in de EU in 2009 toch op peil blijft. Er wordt een (kleine) toename van het te bouwen vermogen verwacht met 1 % ten opzichte van 2008 naar totaal 8.600 MW.  Dat is […]

Lees Meer...

Molenbouw tot stilstand gekomen

Molenbouw tot stilstand gekomen

| 20 augustus 2009 |

bron: SDE Op de kop af 3 jaar nadat de subsidieregeling Milieukwaliteit Electriciteitsproductie (MEP) op 16 augustus 2006 werd stop gezet door minister Wijn van het vorige kabinet Balkende, wordt woensdag 19 augustus in Burgervlotbrug (Noord-Holland) het laatste windpark dat met deze subsidieregeling rendabel wordt gemaakt, in gebruik genomen. Er lopen nog 28 MW aan […]

Lees Meer...