Akkoord voor Windpark Krammer & Zeeuwse Landschap

| 30 september 2015

Om mogelijk ecologische schade van de geplande windturbines bij de Krammersluizen te verminderen (locatie ligt op kruispunt Oosterschelde, Grevelingen en het Volkerak en Zoommeer en veel vogeltrek) hebben het Zeeuwse Landschap en Windpark Krammer een akkoord gesloten over een uitgebreid pakket van maatregelen. 

De provincie Zeeland & het Rijk hebben de locatie Krammersluizen aangewezen voor het opwekken van windenergie op land. Deltawind en Zeeuwind zijn de ontwikkelingen voor windpark Krammer gestart.

Vanwege de bezorgdheid over mogelijke nadelige gevolgen voor vogels en vleermuizen heeft Het Zeeuwse Landschap beroep aangetekend bij de Raad van State om de meest schadelijke ecologische effecten te voorkomen. Het Zeeuwse Landschap vindt duurzame energieopwekking immers noodzakelijk om klimaatverandering tegen te gaan.

Beide windenergiecoöperaties zijn zich bewust van de ecologische waarden van dit bijzondere gebied en zijn daarom reeds in de planfase de dialoog aangegaan met lokale natuur- en landschapsorganisaties. Na intensief overleg met Het Zeeuwse Landschap, gefaciliteerd door Provincie Zeeland, is een breed pakket aan maatregelen om mogelijke natuurschade tegen te gaan opgesteld.

Zo krijgen de toekomstige windturbines uitgebreide detectiesystemen voor vogels en vleermuizen. Hiermee kunnen de turbines bij nadering van vogels en vleermuizen tijdelijk stilgezet worden. Daarnaast richt Windpark Krammer een fonds op voor de uitvoering van natuur-versterkende maatregelen in het gebied.

Nieuw voor Nederland is de afspraak om te komen tot een evenwichtig economisch en ecologisch beheer van het windpark. Dit kan er toe leiden dat op basis van gebleken schadelijkheid, bepaalde turbines in ecologisch gevoelige periodes tijdelijk worden stilgezet.

Bron: windpark Krammer

 

Tags: , , , ,

Category: Wereldwijd

Comments Closed

Reacties zijn gesloten.