Windmolens landtong Rozenburg (Zuid-Holland) worden vernieuwd en uitgebreid

| 16 januari 2018

De windmolens op de landtong Rozenburg (10 stuks uit 2007) welke onderdeel is van het havengebied worden de komende jaren vernieuwd en uitgebreid. De Provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam zien de landtong als een kans om modernere en efficiëntere windmolens te plaatsen.

 

 

Op de landtong worden de tien bestaande, kleine windmolens vervangen door circa negen modernere en efficiëntere exemplaren. De huidige tien windmolens leveren 15 megawatt (MW) en zijn economisch afgeschreven. De oude windmolens worden aangeboden op de internationale markt.

 

In dezelfde grondstrook worden maximaal 9 nieuwe, grotere windmolens gerealiseerd waarbij het vermogen wordt vergroot naar minimaal 27 MW. Voor dit deel is het Havenbedrijf verantwoordelijk.

De bestaande windmolens hebben een tiphoogte (hoogste punt van de wieken) van 110 meter. De nieuwe windmolens hebben een tiphoogte van circa 150-210 meter. De twee windmolens uit 2015 blijven staan. Deze windmolens hebben een tiphoogte van 125 meter.

Daarnaast wordt onderzocht of  het windpark in oostelijke richting uitgebreid kan worden met een aantal nieuwe windmolens met een vermogen van minimaal 9 MW en maximaal 12 MW. Deze nieuwe windmolens hebben een tiphoogte van circa 150-210 meter.

De provincie Zuid Holland heeft op 21 december 2017 deze zoeklocatie voor dit windpark vastgelegd in de herijking van de Verordening Ruimte en Mobiliteit. Gezien de vele onderzoeken en het verkrijgen van diverse vergunningen worden deze windmolens naar verwachting in 2020-2021 gebouwd.

Voor het project Windpark Landtong Rozenbrug wordt een m.e.r.-procedure doorlopen. M.e.r. staat voor milieueffectrapportage. Het milieueffectrapport (MER) dient als ‘onderlegger’ voor de uiteindelijk te verlenen omgevingsvergunning(en) en de Watervergunning.

Ook worden milieu onderzoeken gedaan in het kader van de Wet natuurbescherming. De resultaten hiervan worden verwerkt in de Beschikking wet Natuurbescherming, die de Omgevingsdienst Haaglanden afgeeft.

De eerste stap in de m.e.r.-procedure is het ter inzage leggen van een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Deze NRD bevat de uitgangspunten voor het MER en besteedt aandacht aan de reikwijdte en het detailniveau van het MER. De NRD beschrijft het plangebied, de milieuthema’s die in het MER nader worden belicht en op welke vragen het MER antwoord moet geven.

Lees meer

Bron: Rotterdam

Tags: , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Comments Closed

Reacties zijn gesloten.